لینک های وب


نمونه صفحه پشت جلد

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

 Branch

Department of 

Subject  

Thesis Advisor: 

Consulting Advisor:

 By


 

 

جلد پايان‌نامه:

1-جلد پايان‌نامه از نوع گاليگور انتخاب شود.

2-رنگ جلد در رشته كشاورزي سبز و در رشته هاي فني و ادبيات فارسي آبي تيره باشد..

3-زركوب جلد طلايي باشد. عطف پايان  نامه  با ذكر عنوان،نام دانشجو وسال دفاع زركوب باشد.

4- طرح روي جلد و همچنين طرح پشت جلد مطابق نمونه‌هاي ارائه شده تنظيم شود. ============================================================

ترتيب قرار گرفتن صفحات به شكل زير مي‌باشد:

1-           بسم‌الله الرحمن الرحيم(الگويAGA Arabesque)

2-           صفحه طرح روي جلد(بدون آرم دانشگاه)

3-           تأييديه داوران

4-           تقديم به...

5-           سپاسگذاري

6-           فهرست مطالب

7-           فهرست جداول (در صورت نياز)

8-           فهرست نمودارها (در صورت نياز)

9-           فهرست شكلها (در صورت نياز)

10-فهرست نقشه‌ها (در صورت نياز)

11-چكيده

12-مقدمه

13-فصول، بخشها و زيربخشهاي پايان‌نامه

14-پيوست‌ها

15-فهرست منابع

16-فهرست نام‌ها(در صورت نياز)

17-چكيده به زبان انگليسي

18-صفحه طرح پشت جلد(بدون آرم دانشگاه)

 

 

نكاتي كه در نگارش پايان‌نامه بايد مورد توجه قرار گيرد:

1-    شماره‌گذاري: محل قرار گرفتن شماره صفحه در وسط و به فاصله 5/1 سانتيمتر از پايين صفحه مي‌باشد. از بين صفحات فرعي(بسم‌ا… الرحمن الرحيم، طرح جلد، تأييديه داوران، تقديم، سپاسگذاري و فهرست‌ها) فقط فهرست‌ها بوسيله حروف الفباي فارسي شماره‌گذاري مي‌گردد. صفحات اصلي از چكيده(صفحه شماره 1)شروع مي‌شود.

2-                       هر صفحه اصلي شامل 24 سطر به طول 16 سانتيمتر مي‌باشد.

3-    فاصله اولين سطر با بالاي صفحه 3 و فاصله آخرين سطر از پائين صفحه 5/2 سانتيمتر باشد.

4-    حاشيه سمت راست 3 سانتيمتر و حاشيه سمت چپ 2 سانتيمتر در نظر گرفته شود.

5-                       صفحات ابتدايي هر فصل از سطر پنجم شروع مي‌شود.

6-                       متن پايان‌نامه با فونت لوتوس 14 نازك و تيترها با همين فونت و بصورت ضخيم(Bold) نوشته شود. فونت هاي بي لوتوس يا 2لوتوس نيز قابل استفاده است).

7-                       كليه صفحات ساده و بدون كادر يا سرصفحه تايپ شود.

8-    براي ارجاع خواننده به منابعي كه در پايان‌نامه به آن استناد شده است، بند 1 يا 2 از قسمت الف در صفحه 15 راهنما نگارش پايان‌نامه را انتخاب نمائيد. منتها دقت شود كه در تمام پايان‌نامه از يك روش استفاده شود.

9-    كليه تيترها(موضوعات) مي‌بايستي شماره‌گذاري شوند. براي شماره‌گذاري فصول، بخش‌ها، زيربخش‌ها، شكل‌ها، جداول، نمودارها، نقشه‌ها، پيوست‌ها، روابط و فرمول‌ها به بند 2 تا 5 از قسمت ب راهنما نگارش پايان‌نامه مراجعه نمائيد.

10-                 فهرست منابع بر اساس نكات قيدشده در قسمت پ از راهنماي نگارش پايان‌نامه تنظيم گردد. دقت شود كه براي جداكردن موارد از همديگر، از علامت ويرگول(،) و براي حذف ادامه كلمات (به منظور اختصار) از علامت نقطه(.) استفاده شود. بعبارت ديگر تمام قسمت‌هاي مورد اشاره در يك منبع بوسيله ويرگول از هم جدا مي‌شوند. در انتهاي جمله نقطه گذاشته شود.

براي نگارش چكيده انگليسي، از فونت Times New Roman با اندازه 12 استفاده شود. كلمه Abstract با همين اندازه (12) و ضخيم باشد.

                                                                                                 تاريخ : جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ | 11:41 | نویسنده : مسعود حکمت |